dr hab. inż. Grzegorz Karoń, prof. PŚ

Pokój: 213                                                 
Telefon: 32-6034159
Adres e-mail: grzegorz.karon@polsl.pl

 

Zainteresowania naukowe:

 • modelowanie systemów i procesów transportowych, planowanie transportu
 • modelowanie podróży, modele ruchu i modele sieci, kompleksowe badania ruchu (KBR); analizy i prognozy ruchu, studia wykonalności dla inwestycji transportowych
 • inżynieria ruchu drogowego, analizy przepustowości i płynności ruchu oraz ocena warunków ruchu, infrastruktura transportu i analizy funkcjonalne
 • publiczny transport zbiorowy, plany transportowe, mobilność w przestrzeni zurbanizowanej, koncepcje i plany mobilności dla obiektów, zarządzanie mobilnością, logistyka miejska, logistyka potoków ruchu
 • ITS – inteligentne systemy transportowe, potrzeby, usługi i architektura – inżynieria systemowa i analizy funkcjonalne
 • inżynieria ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym, analizy przepustowości i płynności ruchu kolejowego

Prowadzone przedmioty:

 • Systemy i procesy transportowe
 • Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych
 • Infrastruktura transportu kolejowego
 • Organizacja kolejowych procesów transportowych

Projekty:

– współautor pracy badawczej w zakresie oceny istniejącego układu linii publicznego transportu w mieście oraz opracowania rozwiązań funkcjonalnych linii dostosowanych do potrzeb miast
– współautor prac badawczych w zakresie analizy sytuacji rynkowej w zakresie komunikacji regularnej na terenie miasta
– współautor prac badawczych w zakresie analizy sytuacji rynkowej w zakresie potoków pasażerskich w przewozach autobusowych, na wybranych ciągach komunikacyjnych i przystankach oraz badań ankietowych pasażerów w zakresie zaspokojenia potrzeb przewozowych – obszar województwa
– współautor pracy badawczej w zakresie koncepcji rozwoju sieci drogowej miasta
– współautor pracy badawczej obejmującej model transportowy dla aglomeracji wraz z analizą i prognozami ruchu oraz analizą kosztów i korzyści zakończonych aplikacją o finansowanie ze środków UE (projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dla przewoźnika Tramwaje Śląskie S.A.)
– współautor pracy badawczej obejmującej pomiary natężenia ruchu drogowego w obrębie przejazdów kolejowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu
– współautor pracy badawczej w zakresie analizy przepustowości linii kolejowych i planowania przewozów towarowych (projekt dla międzynarodowego podmiotu gospodarczego)
– współautor pracy badawczej w zakresie strategii rozwoju transportu dla subregionu (m.in. dla Subregionu Centralnego)
– współautor prac badawczych w zakresie analizy i optymalizacji obsługi linii autobusowych autobusami elektrycznymi (międzynarodowy projekt NCBiR)
– współautor pracy badawczej w zakresie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie informacją o krajowym ruchu kolejowym (projekt NCBiR, Demonstrator)
– współautor prac badawczych w zakresie analizy ruchu pojazdów elektrycznych (międzynarodowy projekt NCBiR)
– współautor prac badawczych w zakresie znaków i sygnałów drogowych
– współautor prac badawczych w zakresie optymalizacji doboru czujników mierzących i monitorujących ruch drogowy
– współautor badań i pomiarów oraz modelu ruchu (model transportowego) dla miasta średniej wielkości
– współautor usług eksperckich dotyczących formułowania i oceny koncepcji ITS dla miasta centralnego aglomeracji górnośląskiej
– współautor usług eksperckich dotyczących formułowania i oceny koncepcji ITS dla obszaru aglomeracji górnośląskiej
– współautor prac badawczych w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej dla platformy elektronicznej wspierającej planowanie podróży (projekt międzynarodowy)
– współautor prac badawczych w zakresie metodyki badań i pomiarów na potrzeby budowy ITS dla obszaru aglomeracji górnośląskiej
– współautor prac badawczych w zakresie generalnego pomiaru ruchu drogowego (GPR 2015) dla obszaru województwa śląskiego
– współautor prac badawczych w zakresie metodyki badań i pomiarów na potrzeby studium transportowego w skali subregionu (Subregion Centralny woj. śląskiego)
– współautor prac badawczych w zakresie metodyki opracowania opisu przedmiotu zamówienia na wyłonienie wykonawcy ITS dla miasta centralnego aglomeracji górnośląskiej
– współautor prac badawczych w zakresie niezawodności urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Publikacje – wybrane:

 • Grzegorz Karoń, Ryszard Janecki: Development of various scenarios of ITS systems for urban area. W: Intelligent transport systems and travel behaviour. 13th Scientific and Technical Conference „Transport Systems. Theory and Practice 2016”, Katowice, Poland, September 19-21, 2016. Selected papers. Ed. Grzegorz Sierpiński. Cham : Springer, 2017, s. 3-12, bibliogr. 14 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 505 2194-5365)
 • Grzegorz Karoń: Modeling of traffic smoothness for railway track closures in the rail network. W: Rail transport – systems approach. Aleksander Sładkowski. Cham : Springer International Publishing, 2017, s. 319-359, bibliogr. 32 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 87 2198-4182)
 • Ryszard Janecki, Grzegorz Karoń: The method of hierarchization of public transport lines and evaluation of their adaptation to the users needs. W: Contemporary challenges of transport systems and traffic engineering. 13th Scientific and Technical Conference „Transport Systems. Theory and Practice 2016”, Katowice, Poland, September 19-21, 2016. Selected papers. Eds. Elżbieta Macioszek, Grzegorz Sierpiński. Cham : Springer, 2017, s. 15-25, bibliogr. 20 poz. (Lecture Notes in Network Systems ; vol. 2 2367-3370
 • Grzegorz Karoń: Elementy modelu transportowego w aspekcie konfiguracji systemów ITS. Mag. Autostrady 2016 nr 5, s. 55-58
 • Renata Żochowska, Grzegorz Karoń: ITS services packages as a tool for managing traffic congestion in cities. W: Intelligent transportation systems – problems and perspectives. Aleksander Sładkowski, Wiesław Pamuła. Cham : Springer, 2016, s. 81-103, bibliogr. 35 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 32 2198-4182)
 • Grzegorz Karoń: Model transportowy ruchu miejskiego w obszarach zurbanizowanych – zasadnicze aspekty modelowania. Autostrady 2016 nr 4, s. 8-11
 • Janecki, Grzegorz Karoń: The method of hierarchization of public transport lines and evaluation of their adaptation to the users needs. W: Transport Systems. Theory and Practice. TSTP2016. 13th Scientific and Technical Conference, Katowice, September 19-21, 2016. Book of abstracts. Eds. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2016, s. 33
 • Grzegorz Karoń: Transport model urban traffic in urban areas – essential aspects of modeling. Mag. Autostrady 2016 nr 4, s. 64-67
 • Stanisław Krawiec, Bogusław Łazarz, Sylwester Markusik, Grzegorz Karoń, Grzegorz Sierpiński, Krzysztof Krawiec, R. Janecki: Urban public transport with the use of electric buses – development tendencies. Probl. 2016 vol. 11 iss. 4, s. 127-137, bibliogr. 18 poz.
 • Janecki, Grzegorz Karoń, Grzegorz Sierpiński, Stanisław Krawiec, Sylwester Markusik: Metodyka oceny efektywności ekonomicznej wprowadzenia autobusów z napędem elektrycznym w transporcie publicznym. Logistyka 2015 nr 3, dysk
  optyczny (CD-ROM) s. 5195-5204, bibliogr. 16 poz.
 • Grzegorz Karoń, Renata Żochowska: Modelling of expected traffic smoothness in urban transportation systems for ITS solutions. Arch. Transp. 2015 vol. 33 iss. 1, s. 33-45, bibliogr. 51 poz.
 • Grzegorz Karoń, Renata Żochowska: Modelowanie płynności potoków ruchu z uwzględnieniem konfiguracji funkcjonalno-użytkowych ITS. Logistyka 2015 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 427-436, bibliogr. 41 poz.
 • Janecki, Grzegorz Karoń: Concept of smart cities and economic model of electric buses implementation. W: Telematics – support for transport. 14th International Conference on Transport Systems Telematics. TST 2014, Katowice – Kraków – Ustroń, Poland, October 22-25, 2014. Selected papers. Ed. Jerzy Mikulski. Berlin : Springer, 2014, s. 100-109, bibliogr. 10 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 471 1865-0929)
 • Grzegorz Karoń, D. Wnuk: Modelowanie mikrosymulacyjne na potrzeby logistyki miejskiej – wąskie gardło w aglomeracji górnośląskiej. Logistyka 2014 nr 3, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2754-2763, bibliogr. 13 poz.
 • Grzegorz Karoń, Renata Żochowska, Aleksander Sobota: Oczekiwana płynność ruchu w gęstych sieciach zatłoczonych – wąskie gardło sieci transportowej aglomeracji. Logistyka 2014 nr 6, dysk optyczny (CD-ROM) s. 5234-5243, bibliogr. 20 poz.
 • Grzegorz Karoń, J. Mikulski: Problems of systems engineering for ITS in large agglomeration – Upper-Silesian Agglomeration in Poland. W: Telematics – support for transport. 14th International Conference on Transport Systems Telematics. TST 2014, Katowice – Kraków – Ustroń, Poland, October 22-25, 2014. Selected papers. Ed. Jerzy Mikulski. Berlin : Springer, 2014, s. 242-251, bibliogr. 9 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 471 1865-0929)