dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. PŚ

Pokój: 012A                                                 
Telefon: 32-6034121

Adres e-mail: renata.zochowska@polsl.pl

 

Zainteresowania naukowe:

 • inżynieria ruchu drogowego,
 • modelowanie ruchu i prognozowanie podróży,
 • analizy i badania ruchu,
 • analizy w transporcie zbiorowym,
 • oceny warunków ruchu na skrzyżowaniach,
 • ocena przepustowości dróg i skrzyżowań,
 • KBR – kompleksowe badania ruchu,
 • optymalizacja ruchu drogowego.

Prowadzone przedmioty:

 • studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):
  • infrastruktura transportu,
  • systemy i procesy transportowe,
  • statystyka procesów transportowych,
 • studia II stopnia (specjalność „Inżynieria Ruchu” i „Systemy Informatyczne Transportu”):
  • inżynieria ruchu drogowego,
  • analiza systemów transportowych,
  • planowanie potoków ruchu,
 • studia III stopnia (specjalność „Transport”):
  • modelowanie i symulacja procesów transportowych.

Ważniejsze publikacje, monografie:

[1]. Woch J., Żochowska R., Sobota A.: Analysis of punctuality coefficients in the static method of research. Problemy Transportu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, ISSN 1896-0596, Gliwice 2008, Tom 3 Zeszyt 1, s. 11-18.
[2]. Sobota A., Żochowska R.: Model of urban public transport network for the analysis of punctuality. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (International OCSCO World Press) – Volume 28, Issue 1, ISSN 1734-8412, pp. 63-66, 2008.
[3]. Żochowska R., Celiński I., Sobota A., Czapkowski L.: Selected Issues of a Coordinated Adaptive Road Traffic System Application within the Silesian Conurbation. [in:] “Transport Systems Telematics. TST 2010.” (Ed. J. Mikulski). Springer-Verlag, Communications in Computer and Information Science, vol. 104 (2010), Berlin 2010, s. 364-372.
[4]. Macioszek E., Żochowska R., Karoń G.: Problemy gromadzenia danych dla potrzeb modelowania podróży i prognozowania ruchu. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP o/Kraków, Nr 94 (Zeszyt 153), ISSN 1231-9155, Kraków 2010, s. 203-222.
[5]. Żochowska R., Karoń G., Macioszek E.: Wyznaczanie macierzy podróży w sieciach miejskich – klasyfikacja i przegląd metod. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP o/Kraków, Nr 94 (Zeszyt 153), ISSN 1231-9155, Kraków 2010, s. 327-349.
[6]. Żochowska R.: Modelowanie wyboru trasy w gęstych sieciach miejskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr kol. 1849, seria TRANSPORT, z. 71, PL ISSN 0209-3324, Gliwice 2011, s. 97-109.
[7]. Żochowska R., Karoń G., Sobota A.: Modelowanie procesów decyzyjnych podróżnych w transporcie publicznym. [w:] A. Krych (red.) „Nowoczesny transport w obszarach zurbanizowanych”. Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”, Poznań – Rosnówko 15-17 czerwca 2011. SITK RP, oddział w Poznaniu, s. 113 – 144, ISBN 978-83-61091-14-1.
[8]. Karoń G., Janecki R., Żochowska R.: Rola komodalności w procesie poprawy mobilności w aglomeracjach. [w:] Monografia pod red. P. Rosika, R. Wiśniewskiego „Dostępność i mobilność w przestrzeni”. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ISBN: 978-83-61590-31-6, Warszawa 2012, s. 165-176.
[9]. Żochowska R.: Dynamic Approach to the Origin-Destination Matrix Estimation in Dense Street Networks. The Archives of Transport, Polish Academy of Sciences, ISSN 0866-9546, Warsaw 2012, Vol. 24/2012, Issue 3, pp. 389-413.
[10]. Żochowska R.: Modelowanie wyboru drogi w transporcie indywidualnym – wybrane aspekty. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria TRANSPORT z. 86, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISSN 1230-9265, Warszawa 2012, s. 83-104.
[11]. Żochowska R., Karoń G.: Przegląd literatury na temat zjawiska kongestii i zakłóceń ruchu w systemie transportowym miasta w aspekcie modelowania podróży. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP o/Kraków, Nr 98, ISSN 1231-9155, Kraków 2012, s. 251-276.
[12]. Żochowska R.: Model struktury sieci miejskiej dla potrzeb oceny wariantów organizacji ruchu w czasie zajęcia pasa drogowego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria TRANSPORT z. 97, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISSN 1230-9265, Warszawa 2013, s. 555-564.
[13]. Żochowska R.: Uogólniony koszt podróży jako kryterium oceny wariantów organizacji ruchu w czasie zajęcia pasa drogowego w mieście. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria TRANSPORT z. 97, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISSN 1230-9265, Warszawa 2013, s. 565-574.
[14]. Żochowska R., Karoń G., Sobota A.: Podatność na zakłócenia jako miara efektywności sieci drogowej w mieście. [w:] A. Krych, J. Rychlewski (red.) „Wydajność systemów transportowych”. Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”, Poznań – Rosnówko 19-21 czerwca 2013, SITK RP, oddział w Poznaniu, s. 401 – 420, ISBN 978-83-61091-86-8.
[15]. Żochowska R.: Planowanie czasowych zamknięć ulic w gęstych sieciach miejskich – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP o/Kraków, Nr 103, ISSN 1231-9155, Kraków 2014, s. 419-433.
[16]. Żochowska R., Sobota A., Karoń G.: Optymalna lokalizacja statycznych urządzeń monitorujących ruch w mieście. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP o/Kraków, Nr 103, ISSN 1231-9155, Kraków 2014, s. 435-451.
[17]. Żochowska R.: Modelowanie potoków ruchu w sieci miejskiej dla potrzeb analizy zakłóceń. Logistyka 4/2014 (dodatek elektroniczny „Logistyka-nauka”), Wydawnictwo ILiM, ISSN 1231-5478, Poznań, s. 2619-2632, CD-ROM nr 2.
[18]. Żochowska R.: Improvement of traffic safety in road work zones. Logistyka 4/2014 (dodatek elektroniczny „Logistyka-nauka”), Wydawnictwo ILiM, ISSN 1231-5478, Poznań, s. 3459-3467, CD-ROM nr 3.
[19]. Żochowska R.: Safety in road work zone – practical aspects. Logistyka 4/2014 (dodatek elektroniczny „Logistyka-nauka”), Wydawnictwo ILiM, ISSN 1231-5478, Poznań, s. 3469-3478, CD-ROM nr 3.
[20]. Żochowska R.: Selected Issues in Modelling of Traffic Flows in Congested Urban Networks. The Archives of Transport, Vol.29, Issue 1, ISSN 0866-9546, Warsaw 2014, pp. 77-89.
[21]. Żochowska R.: Niekonwencjonalne metody wyznaczania rozkładu przestrzennego ruchu. Logistyka 6/2014 (dodatek elektroniczny „Logistyka-nauka”), Wydawnictwo ILiM, ISSN 1231-5478, Poznań, s. 11837-11849.
[22]. Żochowska R., Karoń G., Sobota A.: Zarządzanie kongestią w sieciach miejskich – wybrane aspekty. Logistyka 6/2014 (dodatek elektroniczny „Logistyka-nauka”), Wydawnictwo ILiM, ISSN 1231-5478, Poznań, s. 11850-11861.
[23]. Żochowska R., Sobota A.: Fundamentalny diagram ruchu – teoria i praktyka. Logistyka 6/2014 (dodatek elektroniczny „Logistyka-nauka”), Wydawnictwo ILiM, ISSN 1231-5478, Poznań, s. 11862-11871.
[24]. Karoń G., Żochowska R., Sobota A.: Oczekiwana płynność ruchu w gęstych sieciach zatłoczonych – wąskie gardło sieci transportowej aglomeracji. Logistyka 6/2014 (dodatek elektroniczny „Logistyka-nauka”), Wydawnictwo ILiM, ISSN 1231-5478, Poznań, s. 5234-5243.
[25]. Żochowska R.: Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji w zastosowaniu do planowania tymczasowej organizacji ruchu w sieciach miejskich; monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7814-366-6.
[26]. Żochowska R., Karoń G.: ITS services packages as a tool for managing traffic congestion in cities. [in:] “Intelligent Transportation Systems – Problems and Perspectives” (Ed. A. Sładkowski, W. Pamuła). Springer-Verlag, series: ”Studies in Systems, Decision and Control”, Vol. 32, ISBN 978-3-319-19149-2, Springer-Verlag, Berlin 2015, pp. 81-103.
[27]. Karoń G., Żochowska R.: Modelling of Expected Traffic Smoothness In Urban Transportation Systems for ITS Solutions. The Archives of Transport, Vol. 33, Issue 1, ISSN 0866-9546, Warsaw 2015, pp. 33-45.
[28]. Żochowska R..: Wielokryterialny model decyzyjny dla potrzeb optymalizacji tymczasowej organizacji ruchu w sieci miejskiej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria TRANSPORT z. 105, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISSN 1230-9265, Warszawa 2015, s. 91-113.
[29]. Karoń G., Żochowska R.: Oddziaływanie usług ITS na potoki ruchu w sieci transportowej – założenia do modelowania procesów transportowych. Logistyka 4/2015 (dodatek elektroniczny „Logistyka-nauka”), Wydawnictwo ILiM, ISSN 1231-5478, Poznań, s. 437-446.
[30]. Karoń G., Żochowska R.: Modelowanie płynności potoków ruchu z uwzględnieniem konfiguracji funkcjonalno-użytkowych ITS. Logistyka 4/2015 (dodatek elektroniczny „Logistyka-nauka”), Wydawnictwo ILiM, ISSN 1231-5478, Poznań, s. 427-436.
[31]. Żochowska R., Karoń G.: Wpływ zjawisk atmosferycznych na warunki ruchu w miejskiej sieci transportowej – formalizacja zagadnienia. Logistyka 4/2015 (dodatek elektroniczny „Logistyka-nauka”), Wydawnictwo ILiM, ISSN 1231-5478, Poznań, s. 1225-1232.
[32]. Żochowska R., Karoń G., Sobota A.: Struktura podróży fakultatywnych i względnie obligatoryjnych w obszarach miejskich. Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”, Poznań – Rosnówko 17-19 czerwca 2015. SITK RP, oddział w Poznaniu.